italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Πώς σας λένε;
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Πού μένετε;
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
ελεύθερος/η
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
παντρεμένος/η
coniugato/a
Rodinný stav
σε διάσταση
separato/a
Rodinný stav
χωρισμένος/η
divorziato/a
Rodinný stav
συμβίωση
convivente
Rodinný stav
σε αστική ένωση
in un'unione civile
Rodinný stav
ανύπαντροι σύντροφοι
in una coppia non sposata
Rodinný stav
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in un'unione di fatto
Rodinný stav
χήρος/χήρα
vedovo/a
Rodinný stav
έχετε παιδιά;
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Τέλη νοσοκομείου
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Χειρουργικές επεμβάσεις
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ψυχιατρική θεραπεία
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Οδοντιατρικές θεραπείες
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
θεωρητική εξέταση
esame di teoria
Druh testu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
esame di guida
Druh testu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
διεύθυνση
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
όνομα
il nome
Co byste chtěli změnit
φωτογραφία
la foto
Co byste chtěli změnit
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
χαμένη
smarrita
Problém s řidičským průkazem
κλεμμένη
rubata
Problém s řidičským průkazem
κατεστραμμένη
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky