francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Où votre [document] a été délivré ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ces informations sont confidentielles.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Πώς σας λένε;
Comment vous appelez-vous ?
Dotaz na něčí jméno
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Πού μένετε;
Où résidez-vous ?
Dotaz na místo bydliště
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Où habitez-vous ?
Dotaz na něcí adresu
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Quelle est votre nationalité ?
Dotaz na něčí občanství
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ma situation matrimoniale est _____.
Rodinný stav
ελεύθερος/η
célibataire
Rodinný stav
παντρεμένος/η
Marié(e)
Rodinný stav
σε διάσταση
Séparé(e)
Rodinný stav
χωρισμένος/η
Divorcé(e)
Rodinný stav
συμβίωση
en concubinage
Rodinný stav
σε αστική ένωση
dans une union civile
Rodinný stav
ανύπαντροι σύντροφοι
en concubinage
Rodinný stav
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
en partenariat domestique
Rodinný stav
χήρος/χήρα
veuf/veuve
Rodinný stav
έχετε παιδιά;
Vous avez des enfants ?
Dotaz jestliže někdo má děti
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Vous avez des personnes à charge ?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Je voudrais réunir ma famille.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quels documents dois-je apporter ?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Τέλη νοσοκομείου
Frais hospitaliers
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Frais de consultation d'un spécialiste
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Διαγνωστικές εξετάσεις
Tests diagnostiques
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Χειρουργικές επεμβάσεις
Opérations chirurgicales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ψυχιατρική θεραπεία
Traitement psychiatrique
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Οδοντιατρικές θεραπείες
Soins dentaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Soins oculaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
θεωρητική εξέταση
le code
Druh testu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
la conduite
Druh testu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
διεύθυνση
mon adresse
Co byste chtěli změnit
όνομα
mon nom
Co byste chtěli změnit
φωτογραφία
ma photo
Co byste chtěli změnit
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
χαμένη
perdu
Problém s řidičským průkazem
κλεμμένη
volé
Problém s řidičským průkazem
κατεστραμμένη
abîmé
Problém s řidičským průkazem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mon conjoint est [nationalité].
Uvést, občanství svého manžela/manželky