esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiam elspiras via legitimilo?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
La informo estas konfidenca.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Πώς σας λένε;
Kiel vi nomiĝas?
Dotaz na něčí jméno
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Πού μένετε;
Kie vi loĝas?
Dotaz na místo bydliště
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Kio estas via adreso?
Dotaz na něcí adresu
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Kio estas via civitaneco?
Dotaz na něčí občanství
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiam vi alvenis en [lando]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mia edzecostato estas ___________.
Rodinný stav
ελεύθερος/η
senedza
Rodinný stav
παντρεμένος/η
edziĝinta
Rodinný stav
σε διάσταση
apartiga
Rodinný stav
χωρισμένος/η
eksedziĝinta
Rodinný stav
συμβίωση
kunviva
Rodinný stav
σε αστική ένωση
en civila kuniĝo
Rodinný stav
ανύπαντροι σύντροφοι
fraŭlaj partneroj
Rodinný stav
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
en hejma partnereco
Rodinný stav
χήρος/χήρα
vidvina
Rodinný stav
έχετε παιδιά;
Ĉu vi havas infanojn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Kion dokumentojn mi alportus?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalokotizoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kotizoj por la ekspertoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnozoprovoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiaj proceduroj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ψυχιατρική θεραπεία
Psikiatria kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Οδοντιατρικές θεραπείες
Dentaj kuracadoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Okula kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Kial vi petas la enirovizon?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
θεωρητική εξέταση
teorian teston
Druh testu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
veturantan teston
Druh testu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
διεύθυνση
adreson
Co byste chtěli změnit
όνομα
nomon
Co byste chtěli změnit
φωτογραφία
foton
Co byste chtěli změnit
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
χαμένη
perdatan
Problém s řidičským průkazem
κλεμμένη
ŝtelatan
Problém s řidičským průkazem
κατεστραμμένη
difektatan
Problém s řidičským průkazem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mi havas puran krimliston
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Uvést, občanství svého manžela/manželky