dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Hvornår udløber dit ID?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informationerne er fortrolige.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Πώς σας λένε;
Hvad hedder du?
Dotaz na něčí jméno
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Hvor og hvornår er du født?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Πού μένετε;
Hvor bor du?
Dotaz na místo bydliště
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Hvad er din adresse?
Dotaz na něcí adresu
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hvad er dit statsborgerskab?
Dotaz na něčí občanství
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Hvornår ankom du til [land]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Må jeg se dit ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Jeg er ___________.
Rodinný stav
ελεύθερος/η
single
Rodinný stav
παντρεμένος/η
gift
Rodinný stav
σε διάσταση
separeret
Rodinný stav
χωρισμένος/η
fraskilt
Rodinný stav
συμβίωση
samlevende
Rodinný stav
σε αστική ένωση
i et indregistreret parforhold
Rodinný stav
ανύπαντροι σύντροφοι
ugifte partnere
Rodinný stav
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i et indenlandsk parforhold
Rodinný stav
χήρος/χήρα
enke
Rodinný stav
έχετε παιδιά;
Har du børn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jeg vil gerne registreres i byen
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalsgebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Speciallægegebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiske indgreb
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Øjenbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Er mit kørekort gyldigt her?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
θεωρητική εξέταση
teoritest
Druh testu
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
køreprøve
Druh testu
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
διεύθυνση
adressen
Co byste chtěli změnit
όνομα
navnet
Co byste chtěli změnit
φωτογραφία
billedet
Co byste chtěli změnit
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
χαμένη
mistet
Problém s řidičským průkazem
κλεμμένη
stjålet
Problém s řidičským průkazem
κατεστραμμένη
beskadiget
Problém s řidičským průkazem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jeg har en ren straffeattest
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Uvést, občanství svého manžela/manželky