řecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Podane informacje są poufne.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak się Pan/Pani nazywa?
Πώς σας λένε;
Dotaz na něčí jméno
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Dotaz na něčí místo a datum narození
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Πού μένετε;
Dotaz na místo bydliště
Jaki jest Pana/Pani adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Dotaz na něcí adresu
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Dotaz na něčí občanství
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mój stan cywilny: _____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Rodinný stav
kawaler/panna
ελεύθερος/η
Rodinný stav
żonaty/zamężna
παντρεμένος/η
Rodinný stav
w separacji
σε διάσταση
Rodinný stav
rozwodnik/rozwódka
χωρισμένος/η
Rodinný stav
w konkubinacie
συμβίωση
Rodinný stav
w rejestrowanym związku partnerskim
σε αστική ένωση
Rodinný stav
w związku partnerskim
ανύπαντροι σύντροφοι
Rodinný stav
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Rodinný stav
wdowiec/wdowa
χήρος/χήρα
Rodinný stav
Czy ma Pan/Pani dzieci?
έχετε παιδιά;
Dotaz jestliže někdo má děti
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Dotaz ohledně pojistného krytí
Opłaty za pobyt w szpitalu
Τέλη νοσοκομείου
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Badania diagnostyczne
Διαγνωστικές εξετάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zabiegi chirurgiczne
Χειρουργικές επεμβάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie psychiatryczne
Ψυχιατρική θεραπεία
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie stomatologiczne
Οδοντιατρικές θεραπείες
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie okulistyczne
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
egzamin teoretyczny
θεωρητική εξέταση
Druh testu
egzamin praktyczny
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Druh testu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adres
διεύθυνση
Co byste chtěli změnit
nazwisko
όνομα
Co byste chtěli změnit
zdjęcie
φωτογραφία
Co byste chtěli změnit
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
zgubienie (prawa jazdy)
χαμένη
Problém s řidičským průkazem
kradzież (prawa jazdy)
κλεμμένη
Problém s řidičským průkazem
zniszczenie (prawa jazdy)
κατεστραμμένη
Problém s řidičským průkazem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Uvést, občanství svého manžela/manželky