italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
żonaty/zamężna
coniugato/a
Rodinný stav
w separacji
separato/a
Rodinný stav
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Rodinný stav
w konkubinacie
convivente
Rodinný stav
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Rodinný stav
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Rodinný stav
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Rodinný stav
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Rodinný stav
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Druh testu
egzamin praktyczny
esame di guida
Druh testu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adres
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
nazwisko
il nome
Co byste chtěli změnit
zdjęcie
la foto
Co byste chtěli změnit
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Problém s řidičským průkazem
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Problém s řidičským průkazem
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky