thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Waar werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
ข้อมูลเป็นความลับ
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wat is uw naam?
คุณชื่ออะไร
Dotaz na něčí jméno
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Dotaz na něčí místo a datum narození
Waar woont u?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Dotaz na místo bydliště
Wat is uw adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Dotaz na něcí adresu
Wat is uw nationaliteit?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Dotaz na něčí občanství
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mijn burgerlijke staat is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Rodinný stav
alleenstaand
โสด
Rodinný stav
gehuwd
แต่งงานแล้ว
Rodinný stav
uit elkaar
แยกกันอยู่
Rodinný stav
gescheiden
หย่าร้าง
Rodinný stav
samenwonend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Rodinný stav
geregistreerd partnerschap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Rodinný stav
ongetrouwde partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
in een relatie
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
verweduwd
เป็นม่าย
Rodinný stav
Heeft u kinderen?
คุณมีบุตรไหม
Dotaz jestliže někdo má děti
Heeft u inwonende personen ten laste?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welke documenten moet ik meenemen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Zijn er registratiekosten?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Dotaz ohledně pojistného krytí
Ziekenhuiskosten
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kosten voor het raadplegen van een specialist
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostische toets
การทดสอบวินิจฉัย
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische ingrepen
การผ่าตัด
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische behandeling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandheelkundige behandelingen
การรักษาฟัน
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oogzorg behandelingen
การรักษาตา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
ฉันต้องการจอง __________
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theoretische test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Druh testu
rijexamen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Druh testu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mijn adres
ที่อยู่
Co byste chtěli změnit
mijn naam
ชื่อ
Co byste chtěli změnit
mijn foto
ภาพถ่าย
Co byste chtěli změnit
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verloren
สูญหาย
Problém s řidičským průkazem
gestolen
ถูกขโมย
Problém s řidičským průkazem
beschadigd
ได้รับความเสียหาย
Problém s řidičským průkazem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ik heb een blanco strafblad.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, občanství svého manžela/manželky