francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Waar werd uw [document] afgegeven?
Où votre [document] a été délivré ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ces informations sont confidentielles.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wat is uw naam?
Comment vous appelez-vous ?
Dotaz na něčí jméno
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Waar woont u?
Où résidez-vous ?
Dotaz na místo bydliště
Wat is uw adres?
Où habitez-vous ?
Dotaz na něcí adresu
Wat is uw nationaliteit?
Quelle est votre nationalité ?
Dotaz na něčí občanství
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Rodinný stav
alleenstaand
célibataire
Rodinný stav
gehuwd
Marié(e)
Rodinný stav
uit elkaar
Séparé(e)
Rodinný stav
gescheiden
Divorcé(e)
Rodinný stav
samenwonend
en concubinage
Rodinný stav
geregistreerd partnerschap
dans une union civile
Rodinný stav
ongetrouwde partners
en concubinage
Rodinný stav
in een relatie
en partenariat domestique
Rodinný stav
verweduwd
veuf/veuve
Rodinný stav
Heeft u kinderen?
Vous avez des enfants ?
Dotaz jestliže někdo má děti
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vous avez des personnes à charge ?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Je voudrais réunir ma famille.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welke documenten moet ik meenemen?
Quels documents dois-je apporter ?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Zijn er registratiekosten?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Ziekenhuiskosten
Frais hospitaliers
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Frais de consultation d'un spécialiste
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostische toets
Tests diagnostiques
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische ingrepen
Opérations chirurgicales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische behandeling
Traitement psychiatrique
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandheelkundige behandelingen
Soins dentaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oogzorg behandelingen
Soins oculaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theoretische test
le code
Druh testu
rijexamen
la conduite
Druh testu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mijn adres
mon adresse
Co byste chtěli změnit
mijn naam
mon nom
Co byste chtěli změnit
mijn foto
ma photo
Co byste chtěli změnit
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verloren
perdu
Problém s řidičským průkazem
gestolen
volé
Problém s řidičským průkazem
beschadigd
abîmé
Problém s řidičským průkazem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ik heb een blanco strafblad.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mon conjoint est [nationalité].
Uvést, občanství svého manžela/manželky