thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Wo kann ich das Formular für____finden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
ข้อมูลเป็นความลับ
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wie heißen Sie?
คุณชื่ออะไร
Dotaz na něčí jméno
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Dotaz na něčí místo a datum narození
Wo wohnen Sie?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Dotaz na místo bydliště
Wie ist Ihre Adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Dotaz na něcí adresu
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Dotaz na něčí občanství
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mein Familienstand ist_____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Rodinný stav
ledig
โสด
Rodinný stav
verheiratet
แต่งงานแล้ว
Rodinný stav
getrennt
แยกกันอยู่
Rodinný stav
geschieden
หย่าร้าง
Rodinný stav
zusammenlebend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Rodinný stav
in einer eingetragenen Partnerschaft
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Rodinný stav
unverheiratetes Paar
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
in einer Partnerschaft
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
verwitwet
เป็นม่าย
Rodinný stav
Haben Sie Kinder?
คุณมีบุตรไหม
Dotaz jestliže někdo má děti
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Gibt es Anmeldegebühren?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Was übernimmt die Krankenversicherung?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Dotaz ohledně pojistného krytí
Krankenhausgebühren
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Facharztkosten
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische Eingriffe
การผ่าตัด
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische Behandlung
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zahnbehandlungen
การรักษาฟัน
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Augenbehandlungen
การรักษาตา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Wie kann ich mein Visum verlängern?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Muss ich mein Auto neu anmelden?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ist mein Führerschein hier gültig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ich möchte mich für_____ anmelden.
ฉันต้องการจอง __________
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
den Theorieteil
การทดสอบภาคทฤษฎี
Druh testu
den praktischen Teil
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Druh testu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
die Adresse
ที่อยู่
Co byste chtěli změnit
den Namen
ชื่อ
Co byste chtěli změnit
das Foto
ภาพถ่าย
Co byste chtěli změnit
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verlorenen
สูญหาย
Problém s řidičským průkazem
gestohlenen
ถูกขโมย
Problém s řidičským průkazem
beschädigten
ได้รับความเสียหาย
Problém s řidičským průkazem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, občanství svého manžela/manželky