italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Wo kann ich das Formular für____finden?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wie heißen Sie?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Wo wohnen Sie?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Wie ist Ihre Adresse?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mein Familienstand ist_____.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
ledig
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
verheiratet
coniugato/a
Rodinný stav
getrennt
separato/a
Rodinný stav
geschieden
divorziato/a
Rodinný stav
zusammenlebend
convivente
Rodinný stav
in einer eingetragenen Partnerschaft
in un'unione civile
Rodinný stav
unverheiratetes Paar
in una coppia non sposata
Rodinný stav
in einer Partnerschaft
in un'unione di fatto
Rodinný stav
verwitwet
vedovo/a
Rodinný stav
Haben Sie Kinder?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Gibt es Anmeldegebühren?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Krankenhausgebühren
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Facharztkosten
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische Eingriffe
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische Behandlung
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zahnbehandlungen
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Augenbehandlungen
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ist mein Führerschein hier gültig?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
den Theorieteil
esame di teoria
Druh testu
den praktischen Teil
esame di guida
Druh testu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
die Adresse
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
den Namen
il nome
Co byste chtěli změnit
das Foto
la foto
Co byste chtěli změnit
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verlorenen
smarrita
Problém s řidičským průkazem
gestohlenen
rubata
Problém s řidičským průkazem
beschädigten
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky