esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Wo kann ich das Formular für____finden?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kiam elspiras via legitimilo?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
La informo estas konfidenca.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wie heißen Sie?
Kiel vi nomiĝas?
Dotaz na něčí jméno
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Wo wohnen Sie?
Kie vi loĝas?
Dotaz na místo bydliště
Wie ist Ihre Adresse?
Kio estas via adreso?
Dotaz na něcí adresu
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Kio estas via civitaneco?
Dotaz na něčí občanství
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mein Familienstand ist_____.
Mia edzecostato estas ___________.
Rodinný stav
ledig
senedza
Rodinný stav
verheiratet
edziĝinta
Rodinný stav
getrennt
apartiga
Rodinný stav
geschieden
eksedziĝinta
Rodinný stav
zusammenlebend
kunviva
Rodinný stav
in einer eingetragenen Partnerschaft
en civila kuniĝo
Rodinný stav
unverheiratetes Paar
fraŭlaj partneroj
Rodinný stav
in einer Partnerschaft
en hejma partnereco
Rodinný stav
verwitwet
vidvina
Rodinný stav
Haben Sie Kinder?
Ĉu vi havas infanojn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Kion dokumentojn mi alportus?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Gibt es Anmeldegebühren?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Krankenhausgebühren
Hospitalokotizoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Facharztkosten
Kotizoj por la ekspertoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Diagnozoprovoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische Eingriffe
Kirurgiaj proceduroj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische Behandlung
Psikiatria kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zahnbehandlungen
Dentaj kuracadoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Augenbehandlungen
Okula kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ist mein Führerschein hier gültig?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
den Theorieteil
teorian teston
Druh testu
den praktischen Teil
veturantan teston
Druh testu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
die Adresse
adreson
Co byste chtěli změnit
den Namen
nomon
Co byste chtěli změnit
das Foto
foton
Co byste chtěli změnit
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verlorenen
perdatan
Problém s řidičským průkazem
gestohlenen
ŝtelatan
Problém s řidičským průkazem
beschädigten
difektatan
Problém s řidičským průkazem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Mi havas puran krimliston
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Uvést, občanství svého manžela/manželky