česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Wo kann ich das Formular für____finden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wie heißen Sie?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Wo wohnen Sie?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
Wie ist Ihre Adresse?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mein Familienstand ist_____.
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
ledig
svobodný/á
Rodinný stav
verheiratet
ženatý/vdaná
Rodinný stav
getrennt
odděleni
Rodinný stav
geschieden
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
zusammenlebend
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
in einer eingetragenen Partnerschaft
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
unverheiratetes Paar
nesezdaní partneři
Rodinný stav
in einer Partnerschaft
v domácím partnerství
Rodinný stav
verwitwet
vdovec/vdova
Rodinný stav
Haben Sie Kinder?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Gibt es Anmeldegebühren?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Krankenhausgebühren
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Facharztkosten
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische Eingriffe
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische Behandlung
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zahnbehandlungen
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Augenbehandlungen
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ist mein Führerschein hier gültig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
den Theorieteil
Teoretický test
Druh testu
den praktischen Teil
Praktický test
Druh testu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
die Adresse
adresu
Co byste chtěli změnit
den Namen
jméno
Co byste chtěli změnit
das Foto
fotografii
Co byste chtěli změnit
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verlorenen
ztracený
Problém s řidičským průkazem
gestohlenen
ukradený
Problém s řidičským průkazem
beschädigten
zničený
Problém s řidičským průkazem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky