thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hol találom a ____űrlapot?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hol állították ki a [dokumentumot]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Mikor jár le a személyi igazolványa?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ohlášení o ukradeném dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Az információ bizalmas.
ข้อมูลเป็นความลับ
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hogy hívják?
คุณชื่ออะไร
Dotaz na něčí jméno
Mikor és hol született?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hol lakik?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Dotaz na místo bydliště
Mi a címe?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Dotaz na něcí adresu
Mi az állampolgársága?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Dotaz na něčí občanství
Mikor érkezett [országba]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

A családi állapotom ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Rodinný stav
egyedülálló/hajadon/nőtlen
โสด
Rodinný stav
házas
แต่งงานแล้ว
Rodinný stav
külön él a házastársától
แยกกันอยู่
Rodinný stav
elvált
หย่าร้าง
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Rodinný stav
regisztrált élettársi kapcsolatban van
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
özvegy
เป็นม่าย
Rodinný stav
Vannak gyermekei?
คุณมีบุตรไหม
Dotaz jestliže někdo má děti
Élnek önnel eltartottak?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Szeretném egyesíteni a családomat.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Szeretnék regisztrálni.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Van regisztrációs díj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Mit fedez a biztosítás?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Dotaz ohledně pojistného krytí
Kórházi költségek
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szakorvos
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosztikai vizsgálatok
การทดสอบวินิจฉัย
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Műtéti beavatkozás
การผ่าตัด
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pszichiátriai kezelés
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Fogorvosi kezelés
การรักษาฟัน
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szemészeti kezelés
การรักษาตา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Miért igényli a beutazási vízumot?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Szeretném regisztrálni a járművemet.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Érvényes itt a jogosítványom?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Szeretném lefoglalni a __________.
ฉันต้องการจอง __________
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
elméleti vizsga
การทดสอบภาคทฤษฎี
Druh testu
gyakorlati vizsga
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Druh testu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
cím
ที่อยู่
Co byste chtěli změnit
név
ชื่อ
Co byste chtěli změnit
fénykép
ภาพถ่าย
Co byste chtěli změnit
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Szeretném megújítani a jogosítványom
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
elveszett
สูญหาย
Problém s řidičským průkazem
ellopott
ถูกขโมย
Problém s řidičským průkazem
sérült
ได้รับความเสียหาย
Problém s řidičským průkazem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Büntetlen előéletű vagyok.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, občanství svého manžela/manželky