řecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
Πώς σας λένε;
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Πού μένετε;
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
ελεύθερος/η
Rodinný stav
coniugato/a
παντρεμένος/η
Rodinný stav
separato/a
σε διάσταση
Rodinný stav
divorziato/a
χωρισμένος/η
Rodinný stav
convivente
συμβίωση
Rodinný stav
in un'unione civile
σε αστική ένωση
Rodinný stav
in una coppia non sposata
ανύπαντροι σύντροφοι
Rodinný stav
in un'unione di fatto
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Rodinný stav
vedovo/a
χήρος/χήρα
Rodinný stav
Ha figli?
έχετε παιδιά;
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Τέλη νοσοκομείου
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Διαγνωστικές εξετάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Χειρουργικές επεμβάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Οδοντιατρικές θεραπείες
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
θεωρητική εξέταση
Druh testu
esame di guida
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
διεύθυνση
Co byste chtěli změnit
il nome
όνομα
Co byste chtěli změnit
la foto
φωτογραφία
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
χαμένη
Problém s řidičským průkazem
rubata
κλεμμένη
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
κατεστραμμένη
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Uvést, občanství svého manžela/manželky