polsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mój [dokument] został skradziony.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
Podane informacje są poufne.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
Mój stan cywilny: _____.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
kawaler/panna
Rodinný stav
coniugato/a
żonaty/zamężna
Rodinný stav
separato/a
w separacji
Rodinný stav
divorziato/a
rozwodnik/rozwódka
Rodinný stav
convivente
w konkubinacie
Rodinný stav
in un'unione civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Rodinný stav
in una coppia non sposata
w związku partnerskim
Rodinný stav
in un'unione di fatto
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Rodinný stav
vedovo/a
wdowiec/wdowa
Rodinný stav
Ha figli?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Opłaty za pobyt w szpitalu
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Badania diagnostyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Zabiegi chirurgiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Leczenie psychiatryczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Leczenie stomatologiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Leczenie okulistyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
egzamin teoretyczny
Druh testu
esame di guida
egzamin praktyczny
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
adres
Co byste chtěli změnit
il nome
nazwisko
Co byste chtěli změnit
la foto
zdjęcie
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
zgubienie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
rubata
kradzież (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
zniszczenie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Uvést, občanství svého manžela/manželky