anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
When was your [document] issued?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Where was your [document] issued?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
When does your ID expire?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Could you help me fill out the form?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
What documents should I bring for __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
My [document] has been stolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
The information is confidential.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Can you give me a receipt for this application?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
What is your name?
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Could you please tell me your place and date of birth?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Where do you live?
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
What is your address?
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
What is your citizenship?
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
When did you arrive in [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Could you please show me your ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
My marital status is ___________.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
single
Rodinný stav
coniugato/a
married
Rodinný stav
separato/a
separated
Rodinný stav
divorziato/a
divorced
Rodinný stav
convivente
cohabiting
Rodinný stav
in un'unione civile
in a civil union
Rodinný stav
in una coppia non sposata
unmarried partners
Rodinný stav
in un'unione di fatto
in a domestic partnership
Rodinný stav
vedovo/a
widowed
Rodinný stav
Ha figli?
Do you have children?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Do you have dependents living with you?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
I would like to reunite with my family.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
I would like to register in the city.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
What documents shall I bring?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Are there any registration fees?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
I am here for the domicile registration.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
I would like to apply for a residence permit.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Do I need private health insurance?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
What is covered by the health insurance?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Hospital fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Specialists' fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Diagnostic tests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Surgical procedures
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Psychiatric treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Dental treatments
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Eye care treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Why are you requesting the entry visa?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Do I need a visa to visit [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
How can I extend my visa?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Why has my visa application been rejected?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Do I have to change the license plate of my car?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
I would like to register my vehicle.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
Is my driving licence valid here?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
I would like to apply for a provisional driving license.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
I would like to book my __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
theory test
Druh testu
esame di guida
driving test
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
I would like to change the ____________on my driving license.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
address
Co byste chtěli změnit
il nome
name
Co byste chtěli změnit
la foto
photo
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
I would like to add higher categories to my driving license.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
I would like to renew my driving license.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
lost
Problém s řidičským průkazem
rubata
stolen
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
damaged
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
I would like to appeal my license suspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Where can I register for the [language] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
I have a clean criminal record.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
I have the required level of [language].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
What are the fees for citizenship application?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky