turecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
[belge] ne zaman verildi?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
[belge] nerede verildi?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
[belge] belgem çalındı.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
Bu bilgi özeldir.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
Adınız nedir?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Nerede yaşıyorsunuz?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
İkamet adresiniz nedir?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
Medeni halim ___________.
Rodinný stav
célibataire
bekar
Rodinný stav
Marié(e)
evli
Rodinný stav
Séparé(e)
ayrılmış
Rodinný stav
Divorcé(e)
boşanmış
Rodinný stav
en concubinage
birlikte yaşıyor
Rodinný stav
dans une union civile
medeni birliktelik
Rodinný stav
en concubinage
evlenmemiş çift
Rodinný stav
en partenariat domestique
medeni ortaklık içinde
Rodinný stav
veuf/veuve
dul
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Çocuğunuz var mı?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Hastane masrafları
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Uzman doktor ücretleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Tanı koyma testleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Cerrahi operasyonlar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Psikiyatri tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Diş tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Göz tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vize başvurum neden reddedildi?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
teorik sınav
Druh testu
la conduite
direksiyon sınavı
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
adres
Co byste chtěli změnit
mon nom
ad
Co byste chtěli změnit
ma photo
fotoğraf
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
kayıp
Problém s řidičským průkazem
volé
çalınmış
Problém s řidičským průkazem
abîmé
hasarlı
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Sabıka kaydım yoktur.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Uvést, občanství svého manžela/manželky