maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
célibataire
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
Marié(e)
házas
Rodinný stav
Séparé(e)
külön él a házastársától
Rodinný stav
Divorcé(e)
elvált
Rodinný stav
en concubinage
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
dans une union civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
en concubinage
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
en partenariat domestique
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
veuf/veuve
özvegy
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
elméleti vizsga
Druh testu
la conduite
gyakorlati vizsga
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
cím
Co byste chtěli změnit
mon nom
név
Co byste chtěli změnit
ma photo
fénykép
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
elveszett
Problém s řidičským průkazem
volé
ellopott
Problém s řidičským průkazem
abîmé
sérült
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky