italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
célibataire
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
Marié(e)
coniugato/a
Rodinný stav
Séparé(e)
separato/a
Rodinný stav
Divorcé(e)
divorziato/a
Rodinný stav
en concubinage
convivente
Rodinný stav
dans une union civile
in un'unione civile
Rodinný stav
en concubinage
in una coppia non sposata
Rodinný stav
en partenariat domestique
in un'unione di fatto
Rodinný stav
veuf/veuve
vedovo/a
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
esame di teoria
Druh testu
la conduite
esame di guida
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
mon nom
il nome
Co byste chtěli změnit
ma photo
la foto
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
smarrita
Problém s řidičským průkazem
volé
rubata
Problém s řidičským průkazem
abîmé
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky