finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
Mikä sinun nimesi on?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Missä sinä asut?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
Mikä sinun osoitteesi on?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
Minä olen _________.
Rodinný stav
célibataire
naimaton
Rodinný stav
Marié(e)
naimisissa
Rodinný stav
Séparé(e)
asumuserossa
Rodinný stav
Divorcé(e)
eronnut
Rodinný stav
en concubinage
avoliitossa
Rodinný stav
dans une union civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Rodinný stav
en concubinage
parisuhteessa
Rodinný stav
en partenariat domestique
avoliitossa
Rodinný stav
veuf/veuve
leski
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Onko sinulla lapsia?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Mitä vakuutus kattaa?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Sairaalakulut
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Erikoislääkärikustannukset
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Diagnostinen tutkimus
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Kirurgiset toimenpiteet
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Psykiatrinen hoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Hammashoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Silmähoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
teoriakokeen
Druh testu
la conduite
inssiajon
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
osoitetta
Co byste chtěli změnit
mon nom
nimeä
Co byste chtěli změnit
ma photo
kuvaa
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
kadonneen
Problém s řidičským průkazem
volé
varastetun
Problém s řidičským průkazem
abîmé
vaurioituneen
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky