esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kiam elspiras via legitimilo?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
La informo estas konfidenca.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
Kiel vi nomiĝas?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Kie vi loĝas?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
Kio estas via adreso?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
Kio estas via civitaneco?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
Mia edzecostato estas ___________.
Rodinný stav
célibataire
senedza
Rodinný stav
Marié(e)
edziĝinta
Rodinný stav
Séparé(e)
apartiga
Rodinný stav
Divorcé(e)
eksedziĝinta
Rodinný stav
en concubinage
kunviva
Rodinný stav
dans une union civile
en civila kuniĝo
Rodinný stav
en concubinage
fraŭlaj partneroj
Rodinný stav
en partenariat domestique
en hejma partnereco
Rodinný stav
veuf/veuve
vidvina
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Ĉu vi havas infanojn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
Kion dokumentojn mi alportus?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Hospitalokotizoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Kotizoj por la ekspertoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Diagnozoprovoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Kirurgiaj proceduroj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Psikiatria kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Dentaj kuracadoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Okula kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Kial vi petas la enirovizon?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
teorian teston
Druh testu
la conduite
veturantan teston
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
adreson
Co byste chtěli změnit
mon nom
nomon
Co byste chtěli změnit
ma photo
foton
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
perdatan
Problém s řidičským průkazem
volé
ŝtelatan
Problém s řidičským průkazem
abîmé
difektatan
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Mi havas puran krimliston
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Uvést, občanství svého manžela/manželky