čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
您的【文件】是什么时候签发的?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
请问您的身份证件何时过期?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
您能帮我填一下这个表格吗?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
我的【材料】被偷了。
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
这是机密信息。
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
你叫什么名字?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
请问您住在哪里?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
请问您的地址是什么?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
请问您的国籍是什么?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
请问您是何时到达【该国】的?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
您能出示一下您的身份证件么?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
我的婚姻状况是____ 。
Rodinný stav
célibataire
单身
Rodinný stav
Marié(e)
已婚
Rodinný stav
Séparé(e)
分居
Rodinný stav
Divorcé(e)
离异
Rodinný stav
en concubinage
同居
Rodinný stav
dans une union civile
民事结婚
Rodinný stav
en concubinage
未婚伴侣
Rodinný stav
en partenariat domestique
同居伴侣关系
Rodinný stav
veuf/veuve
鳏居
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
请问您有孩子吗?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
我想要和家人团聚。
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
我想要在这个城市登记入户。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
请问我应该带什么材料?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
请问有注册费吗?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
我是来进行住址登记。
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
我想要申请居住证。
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
我想要问一下关于保险的问题。
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
我需要私人的健康保险吗?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
请问该保险涵盖哪些方面?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
住院费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
专家费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
诊疗费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
外科手术
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
精神治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
牙齿治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
眼科治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
请问您为什么需要入境签证?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
我该如何续签我的签证?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
我想要登记我的车辆。
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
我想要申请临时驾照。
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
我想要预约__________。
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
理论考试
Druh testu
la conduite
路考
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
我想要改动驾照上的__________。
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
地址
Co byste chtěli změnit
mon nom
名字
Co byste chtěli změnit
ma photo
照片
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
我想要给驾照添加更高的级别。
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
我想要延长我的驾照。
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
我想要更换一个___________ 驾照。
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
丢失
Problém s řidičským průkazem
volé
被偷了
Problém s řidičským průkazem
abîmé
受损
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
我想要申诉我的驾照吊销。
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
我想要申请【国家】国籍。
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
我没有犯罪记录。
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
我的【语言】达到了等级要求。
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
公民身份申请的费用是哪些?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
我的配偶是【国家】公民。
Uvést, občanství svého manžela/manželky