česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
célibataire
svobodný/á
Rodinný stav
Marié(e)
ženatý/vdaná
Rodinný stav
Séparé(e)
odděleni
Rodinný stav
Divorcé(e)
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
en concubinage
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
dans une union civile
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
en concubinage
nesezdaní partneři
Rodinný stav
en partenariat domestique
v domácím partnerství
Rodinný stav
veuf/veuve
vdovec/vdova
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
Teoretický test
Druh testu
la conduite
Praktický test
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
adresu
Co byste chtěli změnit
mon nom
jméno
Co byste chtěli změnit
ma photo
fotografii
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
ztracený
Problém s řidičským průkazem
volé
ukradený
Problém s řidičským průkazem
abîmé
zničený
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky