vietnamsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
Thông tin này là bí mật
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
Bạn tên gì?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Bạn sống ở đâu?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
Địa chỉ của bạn là gì?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
Quốc tịch của bạn là gì?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Rodinný stav
senedza
độc thân
Rodinný stav
edziĝinta
đã thành hôn
Rodinný stav
apartiga
ly thân
Rodinný stav
eksedziĝinta
ly dị
Rodinný stav
kunviva
sống thử
Rodinný stav
en civila kuniĝo
kết hợp dân sự
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
đối tác chưa kết hôn
Rodinný stav
en hejma partnereco
hợp doanh gia thuộc
Rodinný stav
vidvina
góa phụ
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
Bạn có con chưa?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Phí bệnh viện
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Phí chuyên gia
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Xét nghiệm chẩn đoán
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Thủ tục phẫu thuật
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Điều trị tâm thần
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Điều trị nha khoa
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Điều trị nhãn khoa
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Tôi muốn đăng kí xe
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
Kì thi lý thuyết
Druh testu
veturantan teston
Kì thi lái xe
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
địa chỉ
Co byste chtěli změnit
nomon
tên
Co byste chtěli změnit
foton
ảnh
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
mất
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
bị đánh cắp
Problém s řidičským průkazem
difektatan
bi hư hỏng
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
Tôi không có tiền án tiền sự
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Uvést, občanství svého manžela/manželky