thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
ข้อมูลเป็นความลับ
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
คุณชื่ออะไร
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Rodinný stav
senedza
โสด
Rodinný stav
edziĝinta
แต่งงานแล้ว
Rodinný stav
apartiga
แยกกันอยู่
Rodinný stav
eksedziĝinta
หย่าร้าง
Rodinný stav
kunviva
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Rodinný stav
en civila kuniĝo
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
en hejma partnereco
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
vidvina
เป็นม่าย
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
คุณมีบุตรไหม
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
การทดสอบวินิจฉัย
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
การผ่าตัด
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
การรักษาฟัน
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
การรักษาตา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
ฉันต้องการจอง __________
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
การทดสอบภาคทฤษฎี
Druh testu
veturantan teston
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
ที่อยู่
Co byste chtěli změnit
nomon
ชื่อ
Co byste chtěli změnit
foton
ภาพถ่าย
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
สูญหาย
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
ถูกขโมย
Problém s řidičským průkazem
difektatan
ได้รับความเสียหาย
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, občanství svého manžela/manželky