švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
När går din legitimation ut?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
Denna information är konfidentiell.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Var bor du?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
Vad är din adress?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
Vilken nationalitet tillhör du?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
När anlände du till [landet]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan du visa mig din legitimation?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
Min civilstatus är __________.
Rodinný stav
senedza
singel
Rodinný stav
edziĝinta
gift
Rodinný stav
apartiga
separerad
Rodinný stav
eksedziĝinta
skild
Rodinný stav
kunviva
sambo
Rodinný stav
en civila kuniĝo
i ett partnerskap
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
ogift par
Rodinný stav
en hejma partnereco
i ett partnerskap
Rodinný stav
vidvina
änka
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
Har du barn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
Vilka dokument ska jag ta med?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kostar det något att registrera sig?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jag vill registrera min bostad.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Patientavgifter
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Specialistkostnader
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Diagnostiska prov
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiska ingrepp
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlingar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Ögonbehandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Varför begär du ett inresevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Är mitt körkort giltigt här?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
teoriprov
Druh testu
veturantan teston
uppkörning
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
adressen
Co byste chtěli změnit
nomon
namnet
Co byste chtěli změnit
foton
bilden
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
borttappat
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
stulet
Problém s řidičským průkazem
difektatan
förstört
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Uvést, občanství svého manžela/manželky