rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Где я могу найти форму для ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Когда был выдан ваш документ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Где был выдан ваш [документ] ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Мой [документ] украли.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
Информация конфиденциальна.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
Как вас зовут?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Где вы живете?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
Каков ваш адрес?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
Какое у вас гражданство?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
Когда вы въехали в страну?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
Мое семейное положение -_______.
Rodinný stav
senedza
холост
Rodinný stav
edziĝinta
Женат/замужем
Rodinný stav
apartiga
Разведен/а
Rodinný stav
eksedziĝinta
Разведен/а
Rodinný stav
kunviva
в сожительстве
Rodinný stav
en civila kuniĝo
в гражданском браке
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
Не женатая пара
Rodinný stav
en hejma partnereco
в домашнем партнерстве
Rodinný stav
vidvina
вдовец/вдова
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
У вас есть дети?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
Какие документы мне нужно принести?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Мне нужно платить за регистрацию?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Что покрывает медицинская страховка?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Больничные платы
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Платы специалистам
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Диагностические проверки
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Хирургические процедуры
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Психиатрическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Лечение зубов
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Офтальмологическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Как я могу продлить мою визу?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Мне нужно менять номер своей машины?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Мои водительские права здесь действуют?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
Теоретический тест
Druh testu
veturantan teston
Тест на вождение
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
адрес
Co byste chtěli změnit
nomon
имя
Co byste chtěli změnit
foton
фотография
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
потеряно
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
украдено
Problém s řidičským průkazem
difektatan
повреждено
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
У меня нет судимостей
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Uvést, občanství svého manžela/manželky