rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Când a fost emis [documentul]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Unde a fost emis [documentul]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
Când îți expiră ID-ul?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mi s-a furat [documentul].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
Informația este confidențială.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
Cum vă cheamă?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Unde locuiți?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
Care este adresa dumneavoastră?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
Ce cetățenie aveți?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
Când ați ajuns în [țara]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Rodinný stav
senedza
Singur
Rodinný stav
edziĝinta
Căsătorit/ă
Rodinný stav
apartiga
separat/ă
Rodinný stav
eksedziĝinta
divorțat/ă
Rodinný stav
kunviva
concobinaj
Rodinný stav
en civila kuniĝo
într-o uniune civilă
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
necăsătorit/ă
Rodinný stav
en hejma partnereco
partener/ă de viață
Rodinný stav
vidvina
văduv/ă
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
Aveți copii?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
Ce documente trebuie să aduc?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Există vreo taxă de înregistrare?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Taxe pentru spitalizare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Onorarii ale medicilor specialiști
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Test de diagnosticare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Intervenții chirurgicale
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Tratament psihiatric
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Tratamente dentare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Tratamente oftalmologice
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
De ce solicitați o viză de intrare?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Cum îmi pot extinde viza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
testul teoretic
Druh testu
veturantan teston
examenul practic
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
Adresa
Co byste chtěli změnit
nomon
nume
Co byste chtěli změnit
foton
fotografia
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
pierdut
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
furat
Problém s řidičským průkazem
difektatan
distrus
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
Nu am antecedente penale.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Am nivelul necesar de [limbă].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Partenerul meu este __________.
Uvést, občanství svého manžela/manželky