řecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
Πώς σας λένε;
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Πού μένετε;
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Rodinný stav
senedza
ελεύθερος/η
Rodinný stav
edziĝinta
παντρεμένος/η
Rodinný stav
apartiga
σε διάσταση
Rodinný stav
eksedziĝinta
χωρισμένος/η
Rodinný stav
kunviva
συμβίωση
Rodinný stav
en civila kuniĝo
σε αστική ένωση
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
ανύπαντροι σύντροφοι
Rodinný stav
en hejma partnereco
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Rodinný stav
vidvina
χήρος/χήρα
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
έχετε παιδιά;
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Τέλη νοσοκομείου
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Διαγνωστικές εξετάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Χειρουργικές επεμβάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Ψυχιατρική θεραπεία
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Οδοντιατρικές θεραπείες
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
θεωρητική εξέταση
Druh testu
veturantan teston
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
διεύθυνση
Co byste chtěli změnit
nomon
όνομα
Co byste chtěli změnit
foton
φωτογραφία
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
χαμένη
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
κλεμμένη
Problém s řidičským průkazem
difektatan
κατεστραμμένη
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Uvést, občanství svého manžela/manželky