portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
A informação é confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
Qual é o seu nome?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Onde você mora?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
Qual é o seu endereço?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
Qual é a sua cidadania?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando você chegou em [país]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
Meu estado civil é ___________.
Rodinný stav
senedza
solteiro(a)
Rodinný stav
edziĝinta
casado(a)
Rodinný stav
apartiga
separado(a)
Rodinný stav
eksedziĝinta
divorciado(a)
Rodinný stav
kunviva
coabitação
Rodinný stav
en civila kuniĝo
em uma união civil
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
companheiros/união estável
Rodinný stav
en hejma partnereco
parceria doméstica
Rodinný stav
vidvina
viúvo(a)
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
Você tem filhos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Você tem dependentes morando com você?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Gostaria de reencontrar minha família.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
Que documentos devo trazer?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Existem taxas de registro?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Preciso de seguro de saúde privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Taxas hospitalares
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Taxas de especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Testes de diagnóstico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Procedimentos cirúrgicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Tratamento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Tratamentos dentários
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Tratamento oftalmológico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Por que você está requisitando um visto?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Como posso extender meu visto?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Gostaria de registrar meu veículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
prova teórica
Druh testu
veturantan teston
prova prática de direção
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
endereço
Co byste chtěli změnit
nomon
nome
Co byste chtěli změnit
foton
foto
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
perdida
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
roubada
Problém s řidičským průkazem
difektatan
danificada
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
Eu não tenho antecedentes criminais.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Uvést, občanství svého manžela/manželky