francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Où votre [document] a été délivré ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
Ces informations sont confidentielles.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
Comment vous appelez-vous ?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Où résidez-vous ?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
Où habitez-vous ?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
Quelle est votre nationalité ?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Rodinný stav
senedza
célibataire
Rodinný stav
edziĝinta
Marié(e)
Rodinný stav
apartiga
Séparé(e)
Rodinný stav
eksedziĝinta
Divorcé(e)
Rodinný stav
kunviva
en concubinage
Rodinný stav
en civila kuniĝo
dans une union civile
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
en concubinage
Rodinný stav
en hejma partnereco
en partenariat domestique
Rodinný stav
vidvina
veuf/veuve
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
Vous avez des enfants ?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Vous avez des personnes à charge ?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Je voudrais réunir ma famille.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
Quels documents dois-je apporter ?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
Je voudrais demander un permis de séjour.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Frais hospitaliers
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Frais de consultation d'un spécialiste
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Tests diagnostiques
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Opérations chirurgicales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Traitement psychiatrique
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Soins dentaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Soins oculaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
le code
Druh testu
veturantan teston
la conduite
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
mon adresse
Co byste chtěli změnit
nomon
mon nom
Co byste chtěli změnit
foton
ma photo
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
perdu
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
volé
Problém s řidičským průkazem
difektatan
abîmé
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
Je n'ai pas de casier judiciaire
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mon conjoint est [nationalité].
Uvést, občanství svého manžela/manželky