finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
Mikä sinun nimesi on?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Missä sinä asut?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
Mikä sinun osoitteesi on?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
Minä olen _________.
Rodinný stav
senedza
naimaton
Rodinný stav
edziĝinta
naimisissa
Rodinný stav
apartiga
asumuserossa
Rodinný stav
eksedziĝinta
eronnut
Rodinný stav
kunviva
avoliitossa
Rodinný stav
en civila kuniĝo
rekisteröidyssä parisuhteessa
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
parisuhteessa
Rodinný stav
en hejma partnereco
avoliitossa
Rodinný stav
vidvina
leski
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
Onko sinulla lapsia?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mitä vakuutus kattaa?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Sairaalakulut
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Erikoislääkärikustannukset
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Diagnostinen tutkimus
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiset toimenpiteet
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Psykiatrinen hoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Hammashoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Silmähoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
teoriakokeen
Druh testu
veturantan teston
inssiajon
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
osoitetta
Co byste chtěli změnit
nomon
nimeä
Co byste chtěli změnit
foton
kuvaa
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
kadonneen
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
varastetun
Problém s řidičským průkazem
difektatan
vaurioituneen
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky