čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
您的【文件】是什么时候签发的?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
请问您的身份证件何时过期?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
您能帮我填一下这个表格吗?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
我的【材料】被偷了。
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
这是机密信息。
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
你叫什么名字?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
请问您住在哪里?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
请问您的地址是什么?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
请问您的国籍是什么?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
请问您是何时到达【该国】的?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
您能出示一下您的身份证件么?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Rodinný stav
senedza
单身
Rodinný stav
edziĝinta
已婚
Rodinný stav
apartiga
分居
Rodinný stav
eksedziĝinta
离异
Rodinný stav
kunviva
同居
Rodinný stav
en civila kuniĝo
民事结婚
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
未婚伴侣
Rodinný stav
en hejma partnereco
同居伴侣关系
Rodinný stav
vidvina
鳏居
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
请问您有孩子吗?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
我想要和家人团聚。
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
我想要在这个城市登记入户。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
请问我应该带什么材料?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
请问有注册费吗?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
我是来进行住址登记。
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
我想要申请居住证。
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
我想要问一下关于保险的问题。
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
我需要私人的健康保险吗?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
请问该保险涵盖哪些方面?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
住院费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
专家费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
诊疗费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
外科手术
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
精神治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
牙齿治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
眼科治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
请问您为什么需要入境签证?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
我该如何续签我的签证?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
我想要登记我的车辆。
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
我想要申请临时驾照。
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
我想要预约__________。
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
理论考试
Druh testu
veturantan teston
路考
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
我想要改动驾照上的__________。
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
地址
Co byste chtěli změnit
nomon
名字
Co byste chtěli změnit
foton
照片
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
我想要给驾照添加更高的级别。
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
我想要延长我的驾照。
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
我想要更换一个___________ 驾照。
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
丢失
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
被偷了
Problém s řidičským průkazem
difektatan
受损
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
我想要申诉我的驾照吊销。
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
我想要申请【国家】国籍。
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
我没有犯罪记录。
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
我的【语言】达到了等级要求。
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
公民身份申请的费用是哪些?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
我的配偶是【国家】公民。
Uvést, občanství svého manžela/manželky