česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
senedza
svobodný/á
Rodinný stav
edziĝinta
ženatý/vdaná
Rodinný stav
apartiga
odděleni
Rodinný stav
eksedziĝinta
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
kunviva
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
en civila kuniĝo
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
nesezdaní partneři
Rodinný stav
en hejma partnereco
v domácím partnerství
Rodinný stav
vidvina
vdovec/vdova
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
Teoretický test
Druh testu
veturantan teston
Praktický test
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
adresu
Co byste chtěli změnit
nomon
jméno
Co byste chtěli změnit
foton
fotografii
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
ztracený
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
ukradený
Problém s řidičským průkazem
difektatan
zničený
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky