anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Where can I find the form for ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
When was your [document] issued?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Where was your [document] issued?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
When does your ID expire?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Could you help me fill out the form?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
What documents should I bring for __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
My [document] has been stolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
The information is confidential.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Can you give me a receipt for this application?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
What is your name?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Could you please tell me your place and date of birth?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Where do you live?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
What is your address?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
What is your citizenship?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
When did you arrive in [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Could you please show me your ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
My marital status is ___________.
Rodinný stav
senedza
single
Rodinný stav
edziĝinta
married
Rodinný stav
apartiga
separated
Rodinný stav
eksedziĝinta
divorced
Rodinný stav
kunviva
cohabiting
Rodinný stav
en civila kuniĝo
in a civil union
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
unmarried partners
Rodinný stav
en hejma partnereco
in a domestic partnership
Rodinný stav
vidvina
widowed
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
Do you have children?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Do you have dependents living with you?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
I would like to reunite with my family.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
I would like to register in the city.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
What documents shall I bring?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Are there any registration fees?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
I am here for the domicile registration.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
I would like to apply for a good conduct certificate.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
I would like to apply for a residence permit.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Do I need private health insurance?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
What is covered by the health insurance?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Hospital fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Specialists' fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Diagnostic tests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Surgical procedures
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Psychiatric treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Dental treatments
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Eye care treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Why are you requesting the entry visa?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Do I need a visa to visit [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
How can I extend my visa?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Why has my visa application been rejected?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Can I apply to become a permanent resident?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Do I have to change the license plate of my car?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
I would like to register my vehicle.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is my driving licence valid here?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
I would like to book my __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
theory test
Druh testu
veturantan teston
driving test
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
I would like to change the ____________on my driving license.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
address
Co byste chtěli změnit
nomon
name
Co byste chtěli změnit
foton
photo
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
I would like to add higher categories to my driving license.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
I would like to renew my driving license.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
I would like to replace a ___________ driving license.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
lost
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
stolen
Problém s řidičským průkazem
difektatan
damaged
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
I would like to appeal my license suspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Where can I register for the [language] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
I have a clean criminal record.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
I have the required level of [language].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
What are the fees for citizenship application?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky