thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Hvornår udløber dit ID?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mit [dokument] er blevet stjålet.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informationerne er fortrolige.
ข้อมูลเป็นความลับ
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hvad hedder du?
คุณชื่ออะไร
Dotaz na něčí jméno
Hvor og hvornår er du født?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hvor bor du?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Dotaz na místo bydliště
Hvad er din adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Dotaz na něcí adresu
Hvad er dit statsborgerskab?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Dotaz na něčí občanství
Hvornår ankom du til [land]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Må jeg se dit ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Jeg er ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Rodinný stav
single
โสด
Rodinný stav
gift
แต่งงานแล้ว
Rodinný stav
separeret
แยกกันอยู่
Rodinný stav
fraskilt
หย่าร้าง
Rodinný stav
samlevende
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Rodinný stav
i et indregistreret parforhold
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Rodinný stav
ugifte partnere
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
i et indenlandsk parforhold
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
enke
เป็นม่าย
Rodinný stav
Har du børn?
คุณมีบุตรไหม
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jeg vil gerne registreres i byen
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jeg er her for at registrere min bopæl
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalsgebyrer
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Speciallægegebyrer
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiske indgreb
การผ่าตัด
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlinger
การรักษาฟัน
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Øjenbehandlinger
การรักษาตา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Er mit kørekort gyldigt her?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
ฉันต้องการจอง __________
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoritest
การทดสอบภาคทฤษฎี
Druh testu
køreprøve
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Druh testu
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
ที่อยู่
Co byste chtěli změnit
navnet
ชื่อ
Co byste chtěli změnit
billedet
ภาพถ่าย
Co byste chtěli změnit
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
mistet
สูญหาย
Problém s řidičským průkazem
stjålet
ถูกขโมย
Problém s řidičským průkazem
beskadiget
ได้รับความเสียหาย
Problém s řidičským průkazem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jeg har en ren straffeattest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, občanství svého manžela/manželky