španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
¿Cuándo caduca su DNI?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Me han robado el/la (documento).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
La información es confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
¿Cómo se llama usted?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
¿Dónde vive usted?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
¿Cuál es su dirección?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
¿Cuál es su nacionalidad?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
¿Me deja su DNI, por favor?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
Mi estado civil es ______________.
Rodinný stav
svobodný/á
soltero/a
Rodinný stav
ženatý/vdaná
casado/a
Rodinný stav
odděleni
separado/a
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
divorciado/a
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
cohabitante
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
en unión civil
Rodinný stav
nesezdaní partneři
pareja de hecho
Rodinný stav
v domácím partnerství
pareja de hecho
Rodinný stav
vdovec/vdova
viudo/a
Rodinný stav
Máte děti?
¿Tiene usted hijos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Me gustaría empadronarme.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Vengo a registrar mi domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Tasas hospitalarias
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Honorarios de médicos especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Pruebas diagnósticas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Intervenciones quirúrjicas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Tratamiento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Tratamientos dentales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Tratamientos oftalmológicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
el examen teórico
Druh testu
Praktický test
el examen práctico
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
la dirección
Co byste chtěli změnit
jméno
el nombre
Co byste chtěli změnit
fotografii
la fotografía
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
lo he perdido
Problém s řidičským průkazem
ukradený
me lo han robado
Problém s řidičským průkazem
zničený
se ha dañado
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
No tengo antecedentes penales.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Uvést, občanství svého manžela/manželky