nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mijn [document] werd gestolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
Wat is uw naam?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Waar woont u?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
Wat is uw adres?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
Wat is uw nationaliteit?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Rodinný stav
svobodný/á
alleenstaand
Rodinný stav
ženatý/vdaná
gehuwd
Rodinný stav
odděleni
uit elkaar
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
gescheiden
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
samenwonend
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
geregistreerd partnerschap
Rodinný stav
nesezdaní partneři
ongetrouwde partners
Rodinný stav
v domácím partnerství
in een relatie
Rodinný stav
vdovec/vdova
verweduwd
Rodinný stav
Máte děti?
Heeft u kinderen?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welke documenten moet ik meenemen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Zijn er registratiekosten?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ziekenhuiskosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Diagnostische toets
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Chirurgische ingrepen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Psychiatrische behandeling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Tandheelkundige behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Oogzorg behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Waarom vraagt u een visum aan?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
theoretische test
Druh testu
Praktický test
rijexamen
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
mijn adres
Co byste chtěli změnit
jméno
mijn naam
Co byste chtěli změnit
fotografii
mijn foto
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
verloren
Problém s řidičským průkazem
ukradený
gestolen
Problém s řidičským průkazem
zničený
beschadigd
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
Ik heb een blanco strafblad.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Uvést, občanství svého manžela/manželky