maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
svobodný/á
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
ženatý/vdaná
házas
Rodinný stav
odděleni
külön él a házastársától
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
elvált
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
nesezdaní partneři
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
v domácím partnerství
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
vdovec/vdova
özvegy
Rodinný stav
Máte děti?
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
elméleti vizsga
Druh testu
Praktický test
gyakorlati vizsga
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
cím
Co byste chtěli změnit
jméno
név
Co byste chtěli změnit
fotografii
fénykép
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
elveszett
Problém s řidičským průkazem
ukradený
ellopott
Problém s řidičským průkazem
zničený
sérült
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky