italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
svobodný/á
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
ženatý/vdaná
coniugato/a
Rodinný stav
odděleni
separato/a
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
divorziato/a
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
convivente
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
in un'unione civile
Rodinný stav
nesezdaní partneři
in una coppia non sposata
Rodinný stav
v domácím partnerství
in un'unione di fatto
Rodinný stav
vdovec/vdova
vedovo/a
Rodinný stav
Máte děti?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
esame di teoria
Druh testu
Praktický test
esame di guida
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
jméno
il nome
Co byste chtěli změnit
fotografii
la foto
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
smarrita
Problém s řidičským průkazem
ukradený
rubata
Problém s řidičským průkazem
zničený
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky