francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Où votre [document] a été délivré ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Ces informations sont confidentielles.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
Comment vous appelez-vous ?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Où résidez-vous ?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
Où habitez-vous ?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
Quelle est votre nationalité ?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Rodinný stav
svobodný/á
célibataire
Rodinný stav
ženatý/vdaná
Marié(e)
Rodinný stav
odděleni
Séparé(e)
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
Divorcé(e)
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
en concubinage
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
dans une union civile
Rodinný stav
nesezdaní partneři
en concubinage
Rodinný stav
v domácím partnerství
en partenariat domestique
Rodinný stav
vdovec/vdova
veuf/veuve
Rodinný stav
Máte děti?
Vous avez des enfants ?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vous avez des personnes à charge ?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Je voudrais réunir ma famille.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quels documents dois-je apporter ?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Frais hospitaliers
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Frais de consultation d'un spécialiste
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Tests diagnostiques
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Opérations chirurgicales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Traitement psychiatrique
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Soins dentaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Soins oculaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
le code
Druh testu
Praktický test
la conduite
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
mon adresse
Co byste chtěli změnit
jméno
mon nom
Co byste chtěli změnit
fotografii
ma photo
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
perdu
Problém s řidičským průkazem
ukradený
volé
Problém s řidičským průkazem
zničený
abîmé
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mon conjoint est [nationalité].
Uvést, občanství svého manžela/manželky