esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiam elspiras via legitimilo?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
La informo estas konfidenca.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
Kiel vi nomiĝas?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Kie vi loĝas?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
Kio estas via adreso?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
Kio estas via civitaneco?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Rodinný stav
svobodný/á
senedza
Rodinný stav
ženatý/vdaná
edziĝinta
Rodinný stav
odděleni
apartiga
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
eksedziĝinta
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
kunviva
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
en civila kuniĝo
Rodinný stav
nesezdaní partneři
fraŭlaj partneroj
Rodinný stav
v domácím partnerství
en hejma partnereco
Rodinný stav
vdovec/vdova
vidvina
Rodinný stav
Máte děti?
Ĉu vi havas infanojn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kion dokumentojn mi alportus?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalokotizoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Kotizoj por la ekspertoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Diagnozoprovoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Kirurgiaj proceduroj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Psikiatria kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Dentaj kuracadoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Okula kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Kial vi petas la enirovizon?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
teorian teston
Druh testu
Praktický test
veturantan teston
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
adreson
Co byste chtěli změnit
jméno
nomon
Co byste chtěli změnit
fotografii
foton
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
perdatan
Problém s řidičským průkazem
ukradený
ŝtelatan
Problém s řidičským průkazem
zničený
difektatan
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
Mi havas puran krimliston
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Uvést, občanství svého manžela/manželky