španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
¿Cuándo caduca su DNI?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Me han robado el/la (documento).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
La información es confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
¿Cómo se llama usted?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
¿Dónde vive usted?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
¿Cuál es su dirección?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
¿Cuál es su nacionalidad?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Rodinný stav
single
soltero/a
Rodinný stav
married
casado/a
Rodinný stav
separated
separado/a
Rodinný stav
divorced
divorciado/a
Rodinný stav
cohabiting
cohabitante
Rodinný stav
in a civil union
en unión civil
Rodinný stav
unmarried partners
pareja de hecho
Rodinný stav
in a domestic partnership
pareja de hecho
Rodinný stav
widowed
viudo/a
Rodinný stav
Do you have children?
¿Tiene usted hijos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Me gustaría empadronarme.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Vengo a registrar mi domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Tasas hospitalarias
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Honorarios de médicos especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Pruebas diagnósticas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Intervenciones quirúrjicas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Tratamiento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Tratamientos dentales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Tratamientos oftalmológicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
el examen teórico
Druh testu
driving test
el examen práctico
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
la dirección
Co byste chtěli změnit
name
el nombre
Co byste chtěli změnit
photo
la fotografía
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
lo he perdido
Problém s řidičským průkazem
stolen
me lo han robado
Problém s řidičským průkazem
damaged
se ha dañado
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
No tengo antecedentes penales.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Uvést, občanství svého manžela/manželky