rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Когда был выдан ваш документ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Где был выдан ваш [документ] ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Мой [документ] украли.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Информация конфиденциальна.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Как вас зовут?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Где вы живете?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Каков ваш адрес?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Какое у вас гражданство?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Когда вы въехали в страну?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Rodinný stav
single
холост
Rodinný stav
married
Женат/замужем
Rodinný stav
separated
Разведен/а
Rodinný stav
divorced
Разведен/а
Rodinný stav
cohabiting
в сожительстве
Rodinný stav
in a civil union
в гражданском браке
Rodinný stav
unmarried partners
Не женатая пара
Rodinný stav
in a domestic partnership
в домашнем партнерстве
Rodinný stav
widowed
вдовец/вдова
Rodinný stav
Do you have children?
У вас есть дети?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Какие документы мне нужно принести?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Мне нужно платить за регистрацию?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Что покрывает медицинская страховка?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Больничные платы
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Платы специалистам
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Диагностические проверки
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Хирургические процедуры
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Психиатрическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Лечение зубов
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Офтальмологическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Как я могу продлить мою визу?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Мне нужно менять номер своей машины?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Мои водительские права здесь действуют?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
Теоретический тест
Druh testu
driving test
Тест на вождение
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
адрес
Co byste chtěli změnit
name
имя
Co byste chtěli změnit
photo
фотография
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
потеряно
Problém s řidičským průkazem
stolen
украдено
Problém s řidičským průkazem
damaged
повреждено
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
У меня нет судимостей
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Uvést, občanství svého manžela/manželky