nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Mijn [document] werd gestolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Wat is uw naam?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Waar woont u?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Wat is uw adres?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Wat is uw nationaliteit?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Rodinný stav
single
alleenstaand
Rodinný stav
married
gehuwd
Rodinný stav
separated
uit elkaar
Rodinný stav
divorced
gescheiden
Rodinný stav
cohabiting
samenwonend
Rodinný stav
in a civil union
geregistreerd partnerschap
Rodinný stav
unmarried partners
ongetrouwde partners
Rodinný stav
in a domestic partnership
in een relatie
Rodinný stav
widowed
verweduwd
Rodinný stav
Do you have children?
Heeft u kinderen?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Welke documenten moet ik meenemen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Zijn er registratiekosten?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Ziekenhuiskosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Diagnostische toets
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Chirurgische ingrepen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Psychiatrische behandeling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Tandheelkundige behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Oogzorg behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Waarom vraagt u een visum aan?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
theoretische test
Druh testu
driving test
rijexamen
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
mijn adres
Co byste chtěli změnit
name
mijn naam
Co byste chtěli změnit
photo
mijn foto
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
verloren
Problém s řidičským průkazem
stolen
gestolen
Problém s řidičským průkazem
damaged
beschadigd
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Ik heb een blanco strafblad.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Uvést, občanství svého manžela/manželky