německy | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Wie heißen Sie?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Wo wohnen Sie?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Wie ist Ihre Adresse?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Rodinný stav
single
ledig
Rodinný stav
married
verheiratet
Rodinný stav
separated
getrennt
Rodinný stav
divorced
geschieden
Rodinný stav
cohabiting
zusammenlebend
Rodinný stav
in a civil union
in einer eingetragenen Partnerschaft
Rodinný stav
unmarried partners
unverheiratetes Paar
Rodinný stav
in a domestic partnership
in einer Partnerschaft
Rodinný stav
widowed
verwitwet
Rodinný stav
Do you have children?
Haben Sie Kinder?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Gibt es Anmeldegebühren?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Krankenhausgebühren
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Facharztkosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Chirurgische Eingriffe
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Psychiatrische Behandlung
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Zahnbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Augenbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
den Theorieteil
Druh testu
driving test
den praktischen Teil
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
die Adresse
Co byste chtěli změnit
name
den Namen
Co byste chtěli změnit
photo
das Foto
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
verlorenen
Problém s řidičským průkazem
stolen
gestohlenen
Problém s řidičským průkazem
damaged
beschädigten
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Uvést, občanství svého manžela/manželky