maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
single
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
married
házas
Rodinný stav
separated
külön él a házastársától
Rodinný stav
divorced
elvált
Rodinný stav
cohabiting
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
in a civil union
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
unmarried partners
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
in a domestic partnership
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
widowed
özvegy
Rodinný stav
Do you have children?
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
elméleti vizsga
Druh testu
driving test
gyakorlati vizsga
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
cím
Co byste chtěli změnit
name
név
Co byste chtěli změnit
photo
fénykép
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
elveszett
Problém s řidičským průkazem
stolen
ellopott
Problém s řidičským průkazem
damaged
sérült
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky