italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
single
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
married
coniugato/a
Rodinný stav
separated
separato/a
Rodinný stav
divorced
divorziato/a
Rodinný stav
cohabiting
convivente
Rodinný stav
in a civil union
in un'unione civile
Rodinný stav
unmarried partners
in una coppia non sposata
Rodinný stav
in a domestic partnership
in un'unione di fatto
Rodinný stav
widowed
vedovo/a
Rodinný stav
Do you have children?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
esame di teoria
Druh testu
driving test
esame di guida
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
name
il nome
Co byste chtěli změnit
photo
la foto
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
smarrita
Problém s řidičským průkazem
stolen
rubata
Problém s řidičským průkazem
damaged
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky