francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Où votre [document] a été délivré ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Ces informations sont confidentielles.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Comment vous appelez-vous ?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Où résidez-vous ?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Où habitez-vous ?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Quelle est votre nationalité ?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Rodinný stav
single
célibataire
Rodinný stav
married
Marié(e)
Rodinný stav
separated
Séparé(e)
Rodinný stav
divorced
Divorcé(e)
Rodinný stav
cohabiting
en concubinage
Rodinný stav
in a civil union
dans une union civile
Rodinný stav
unmarried partners
en concubinage
Rodinný stav
in a domestic partnership
en partenariat domestique
Rodinný stav
widowed
veuf/veuve
Rodinný stav
Do you have children?
Vous avez des enfants ?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Vous avez des personnes à charge ?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Je voudrais réunir ma famille.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Quels documents dois-je apporter ?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Frais hospitaliers
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Frais de consultation d'un spécialiste
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Tests diagnostiques
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Opérations chirurgicales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Traitement psychiatrique
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Soins dentaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Soins oculaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
le code
Druh testu
driving test
la conduite
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
mon adresse
Co byste chtěli změnit
name
mon nom
Co byste chtěli změnit
photo
ma photo
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
perdu
Problém s řidičským průkazem
stolen
volé
Problém s řidičským průkazem
damaged
abîmé
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mon conjoint est [nationalité].
Uvést, občanství svého manžela/manželky