esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Kiam elspiras via legitimilo?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
La informo estas konfidenca.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Kiel vi nomiĝas?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Kie vi loĝas?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Kio estas via adreso?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Kio estas via civitaneco?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Rodinný stav
single
senedza
Rodinný stav
married
edziĝinta
Rodinný stav
separated
apartiga
Rodinný stav
divorced
eksedziĝinta
Rodinný stav
cohabiting
kunviva
Rodinný stav
in a civil union
en civila kuniĝo
Rodinný stav
unmarried partners
fraŭlaj partneroj
Rodinný stav
in a domestic partnership
en hejma partnereco
Rodinný stav
widowed
vidvina
Rodinný stav
Do you have children?
Ĉu vi havas infanojn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Kion dokumentojn mi alportus?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Hospitalokotizoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Kotizoj por la ekspertoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Diagnozoprovoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Kirurgiaj proceduroj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Psikiatria kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Dentaj kuracadoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Okula kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Kial vi petas la enirovizon?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
teorian teston
Druh testu
driving test
veturantan teston
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
adreson
Co byste chtěli změnit
name
nomon
Co byste chtěli změnit
photo
foton
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
perdatan
Problém s řidičským průkazem
stolen
ŝtelatan
Problém s řidičským průkazem
damaged
difektatan
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Mi havas puran krimliston
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Uvést, občanství svého manžela/manželky